Postup při reklamaci

Kde reklamovat vadu na zboží?

 • zasláním na adresu prodávajícího, s popsáním závady na zboží
 • osobně v provozovně prodávajícího

Do kdy reklamovat vadu zboží?

 • Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

  Lhůta je: 24 měsíců

 • V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Co předložit při reklamaci?

 • reklamované zboží společně s kompletním příslušenstvím, zboží musí být čisté
 • kopii daňového dokladu
 • záruční, případně dodací list pokud je součástí
 • kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní kontakt

Do kdy musí být reklamace vyřízena?

 • Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Po uplynutí lhůty, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace.

Na co se reklamace nevtahuje?

 • reklamace se nevtahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem
 • pokud je reklamace vyhodnocená jako neoprávněná, je reklamovaný výrobek vrácen kupujícímu bez náhrady

Odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší prodejně.

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti právo na odstoupení vám nevzniká.

Zboží můžete vrátit osobně v prodejně, nebo zasláním na adresu naší firmy.

Peníze za vrácené zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce,

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00, Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tento Reklamační řád je platný od 1.4. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.